2008 Colorful Jibei - Romantic Cimei Tourism Activities
Date: Apr. ~ Sept., 2008
Venue: Baisha, Jibei, and Cimei Townships, Penghu County
Add: 325 Wushulin, Wushu Village, Houbi Township, Tainan County
Organizer: Penghu National Scenic Area
Tel: (06) 921-6521 ext. 241