Date: Feb. 11~12
Location: Yanshuei Township, Tainan County
Information: Wu Temple in Yanshuei
Tel: +886-6-652-3388